Bankvrij financieren voor het MKB

PCS - Project Compliance System

Ontwikkeling van PCS - Project Compliance System door Alveus Compliance Solutions.

PCS - Project Compliance System
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 61 investeerders!

Naar aanleiding van het ontwikkelen van de PCMS compliance-applicatie door Alveus Compliance Solutions is de vraag gekomen naar een compliance-oplossing voor projecten. Op basis van deze vraag door meerdere partijen heeft Alveus besloten haar tweede complianceproduct te ontwikkelen: PCS – Project Compliance System.

In de projectwereld is veel vraag naar totaaloplossingen die het aantoonbaar voldoen aan alle projecteisen mogelijk maakt. Projecten lopen ernstige vertragingen op omdat men niet tijdig kan aantonen dat aan alle vereisten wordt voldaan. Vaak is het onduidelijk wie juridisch verantwoordelijk is voor bepaalde aspecten in het project. Bewijsbaarheid wordt dan een belangrijk thema.

De tientallen miljarden dollars die BP heeft moeten betalen aan de opruimkosten, schadeclaims en boetes na de olielekkage in de Golf van Mexico hebben wereldwijd het bewustzijn van de noodzaak voor compliance op projecten aanzienlijk vergroot.

Het probleem
Opdrachtnemers moeten vanaf het begin van het project voortdurend aantonen dat ze voldoen aan wet- en regelgeving, bouwvergunningen, milieu-eisen, financieringseisen, verzekeringseisen, projecteisen, stakeholdereisen en dergelijke. Het niet tijdig systematisch voorsorteren op aantoonbaarheid leidt vaak tot het niet voldoen aan de contractuele eisen. Dit blijkt in de praktijk gepaard te gaan met grote vertragingen in de oplevering, het niet kunnen voldoen aan opleveringseisen, incomplete opleverdossiers en de daarmee vertraagde laatste betaaltermijnen. Dagelijks zijn hier in het nieuws en de kranten voorbeelden van te vinden.

Bovendien wordt het totaal aan eisen steeds complexer. Om moeten gaan met honderden of duizenden eisen is meer regel dan uitzondering. Het bijkomende probleem is dat deze eisen zijn verspreid over vele verschillende documenten opgesteld door veel verschillende partijen. Vaak zijn deze documenten in een voor uitvoerenden onbegrijpelijke taal geschreven. Tel daar bij op dat deze eisen regelmatig aan revisie onderhevig zijn en het resultaat is dat het aantoonbaar voldoen aan alle eisen een bijkans onmogelijke opgave is geworden.

Het voorsorteren en vanaf dag één aantoonbaar voldoen aan projecteisen is een must en de opleverdossiers vormen hierop slechts het sluitstuk.

De oplossing
De oplossing ligt in het inrichten van een proces dat het voldoen aan de projecteisen waarborgt en de vertaling mogelijk maakt van eisen naar concrete vragen. Alveus heeft een tweede compliance systeem, PCS, project compliance system, in ontwikkeling genomen. PCS maakt het mogelijk de eisen om te zetten naar concrete vragen. PCS genereert dynamische vragenlijsten waarin vragen worden gesteld over een locatie, systeem, product of proces. PCS verzamelt kwalitatieve informatie door het gebruik van concrete vragen en flexibele meetintervallen in een webapplicatie en een App voor de tablet. Deze meetresultaten worden verwerkt in rapportages die compliance traceren van eis naar concrete vraag naar onderbouwd antwoord en rapportage. Zo wordt de basis gelegd voor het aantoonbaar voldoen aan de projecteisen en is de compliance gewaarborgd.

PCS helpt de organisatie bij het beheren van het web van eisen. Het structureert en borgt de koppeling tussen eisen, vragen en antwoorden om zo aantoonbaarheid op een tijd-as te plaatsen.

PCS key features:

 • Registratie van alle projecteisen op het gebied van wet- en regelgeving, vergunningen, financiën, verzekeringen, stakeholders en voorschriften
 • Maakt de vertaling mogelijk van projecteisen naar concrete vragen en verzamelt de waarnemingen en antwoorden
 • Rapporteert de mate van compliance gedurende de uitvoering en bij de oplevering
 • Is gericht op het verzamelen van kwalitatieve informatie
 • Vastleggen van risico-omvang en meetintervallen geven meer diepgang aan risicomatrices
 • Kwalitatieve rapportage en dashboards
 • Audit feature voor bevoegd gezag of andere derden
 • Geschikt voor interne audits
 • Optioneel bewaakt PCS de volledige Plan-Do-Check-Act keten

PCS technical features:

 • Volledig webbased; werkt op elk apparaat en elke locatie, ook via mobiele internetverbinding
 • Dataopslag aan elkaar in regionaal datacentrum; alle gegevens blijven in Nederland
 • Android App beschikbaar voor locaties met stralingsbeperkingen of beperkte internetverbinding
 • Breed scala aan ondersteunde devices, IP65 tot Atex zone II gecertificeerd
 • On-premise of als hosted solution (SaaS)

Ontwikkeling
De vraag naar compliance-oplossingen vanuit de projectomgeving nopen Alveus ertoe om parallel aan de ontwikkeling van PCMS, en deels gebruikmakend van de ontwikkeling van PCMS, de totaaloplossing PCS voor projecten te ontwikkelen. Daarbij is het noodzakelijk om voor de projectomgeving een aantal nieuwe features te ontwikkelen. Het is de intentie om de verkoopactiviteiten van deze producten in 2016 uit te breiden naar minstens één ander Europees land en in 2017 naar meerdere Europese landen.

We verwachten PCS in fasen op te leveren, waarvan de eerste fase opgeleverd gaat worden in het tweede kwartaal van 2015. We gaan hiervoor extra programmeercapaciteit inzetten.

Wie zijn de afnemers?
Opdrachtgevers en opdrachtnemers die in hun projectomgeving aantoonbaar moeten voldoen aan allerhande eisen in:

 • Bouw
 • Infra
 • Energie
 • Utiliteit
 • Industrie
 • (Petro)chemie
 • Offshore
 • Olie & gas
 • Voedingsindustrie


Prognose en financiering
De totale kosten voor het ontwerpen, programmeren en vermarkten van PCS zijn geschat op € 60.000. Om de ontwikkelingskosten te financieren hebben we een krediet nodig van € 45.000. De meeste kosten voor de ontwikkeling van PCS liggen in 2015. Op basis van de prognose van de ontwikkeling is er gekozen voor een looptijd van 48 maanden.

We verwachten in 2015 voor PCS vijf klanten te realiseren. De omzetprognoses voor Alveus, welke zowel PCS als PCMS omvatten, zijn respectievelijk voor 2015, 2016 en 2017, € 146.000, € 207.000 en € 292.000. De applicaties en de daarbij behorende hardware worden geleverd op basis van jaarlijkse licentie- en huurkosten. Facturatie vindt plaats aan het begin van ieder licentiejaar.

Financiële status Alveus
Alveus heeft de actuele jaarcijfers van 2013 en 2014 en de prognoses van 2015, 2016 en 2017 beschikbaar gesteld aan de directie van Kapitaal Op Maat. De jaarcijfers en prognoses omvatten zowel PCMS als PCS.

Waarom kiest u voor crowdfunding bij kapitaalopmaat.nl?
Onze reden om via Kapitaal Op Maat te financieren is dat het op transparante wijze de participatie van geïnteresseerde relaties mogelijk maakt. Financieel vinden we dit een goede beslissing vanwege het rendement voor zowel Alveus als de investeerders.

Alveus Compliance Solutions B.V. is aangesloten bij de vakgroep Legal en Compliance bij Stichting Civetta, collectief voor Project Controls www.civetta.nl en Stichting Pro Solvente, collectief voor technische en industriële dienstverlening www.prosolvente.nl.

Voor verdere informatie over Alveus, dat deze productontwikkeling realiseert, kunt u terecht op de website van Alveus www.alveus.nu.

PCS - Project Compliance System
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 300 12 maart
Anonieme investeerder € 100 12 maart
Anonieme investeerder € 100 12 maart
Arno Rutte € 500 12 maart
Anonieme investeerder € 1.200 11 maart
Anonieme investeerder € 1.200 11 maart
Anonieme investeerder € 1.000 11 maart
Anonieme investeerder € 1.000 11 maart
Anonieme investeerder € 500 11 maart
Anonieme investeerder € 200 11 maart
Raymond Nootenboom € 200 11 maart
Anonieme investeerder € 200 11 maart
Anonieme investeerder € 2.500 11 maart
Anonieme investeerder € 200 11 maart
Anonieme investeerder € 100 11 maart
Anonieme investeerder € 1.000 11 maart
Anonieme investeerder € 500 11 maart
Anonieme investeerder € 1.000 11 maart
Anonieme investeerder € 300 11 maart
Anonieme investeerder € 200 11 maart
Anonieme investeerder € 500 11 maart
Anonieme investeerder € 1.000 11 maart
Anonieme investeerder € 500 11 maart
Anonieme investeerder € 1.000 11 maart
Anonieme investeerder € 1.000 11 maart
Anonieme investeerder € 100 11 maart
Anonieme investeerder € 1.000 11 maart
Anonieme investeerder € 500 11 maart
Anonieme investeerder € 1.000 11 maart
Anonieme investeerder € 200 11 maart
Anonieme investeerder € 300 11 maart
Anonieme investeerder € 200 11 maart
Anonieme investeerder € 500 11 maart
Anonieme investeerder € 500 11 maart
Anonieme investeerder € 2.000 11 maart
Anonieme investeerder € 200 11 maart
Anonieme investeerder € 300 11 maart
Anonieme investeerder € 1.000 11 maart
Andries Heidema € 500 11 maart
Anonieme investeerder € 200 11 maart
Anonieme investeerder € 500 11 maart
Anonieme investeerder € 1.000 11 maart
Anonieme investeerder € 100 11 maart
Anonieme investeerder € 1.000 11 maart
Anonieme investeerder € 4.000 11 maart
Anonieme investeerder € 500 11 maart
Anonieme investeerder € 300 11 maart
Anonieme investeerder € 200 11 maart
Anonieme investeerder € 2.500 11 maart
Anonieme investeerder € 1.500 11 maart
Anonieme investeerder € 500 11 maart
Anonieme investeerder € 100 11 maart
Anonieme investeerder € 500 11 maart
Anonieme investeerder € 300 11 maart
Anonieme investeerder € 100 11 maart
Anonieme investeerder € 300 11 maart
Anonieme investeerder € 1.000 11 maart
Anonieme investeerder € 5.000 11 maart
Anonieme investeerder € 1.500 11 maart
Anonieme investeerder € 300 11 maart
Anonieme investeerder € 200 11 maart
Anonieme investeerder € 400 11 maart
Anonieme investeerder € 300 11 maart
Anonieme investeerder € 100 11 maart

AGIUM Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van Alveus Compliance Solutions B.V.

Alveus is momenteel bezig met het verwezenlijken van PCMS, waarvoor via Kapitaal Op Maat financiering is verkregen (https://www.kapitaalopmaat.nl/Alveus-vergunningenbeheer-PCMS). Op dit moment is er een functioneel prototype en wordt de definitieve code geschreven. De oplevering staat gepland voor het tweede kwartaal van 2015.

Het doel is om de ontwikkeling van PCS – Project Compliance Solutions, parallel te laten lopen aan de ontwikkeling van PCMS. Hiervoor is extra programmeercapaciteit nodig. Aangezien PCS overeenkomsten vertoont met PCMS, zal de doorlooptijd van dit project korter zijn dan die van PCMS. Ook qua architectuur en conceptuele ontwikkeling zullen de ervaringen uit PCMS meegenomen worden in de PCS. PCS staat gepland om eind tweede kwartaal/begin derde kwartaal gebruiksgereed opgeleverd te worden.

Leenbedrag: € 45.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 48 maanden

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over de jaarrekening van Alveus Compliance Solutions B.V. en de prognoses voor komende jaren. De uitkomsten van de Agium toetsing zijn bijgesloten bij het project en geven een positieve uitkomst. De liquiditeitsprognose en ook de uitwerking van het huidige werkkapitaal laten voldoende ruimte om de aflossingen te kunnen voldoen gerelateerd aan de gewenste financiering. De cashflowpositie is daarin voldoende om de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De afloscapaciteit is voldoende en ook de rentelast past binnen het resultaat van Alveus Compliance Solutions B.V.

Risico
Er wordt voldoende zekerheid gesteld voor de financiering die word aangevraagd. In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vanuit Kapitaal Op Maat vast dat dit een laag risico is voor de investeerders.

Agium Risico Rating
De toetsing in bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk.

Rentabiliteit
De rentabiliteitsscore is qua uitkomst goed. Op basis van de vraag en de acceptatie van afnemers van de reeds ontwikkelde oplossing zijn de marge inschattingen reëel en de kosten passen binnen het verdienmodel.

De applicatie en de daarbij behorende hardware worden geleverd op basis van jaarlijkse licentie- en huurkosten. Facturatie vindt plaats aan het begin van ieder licentiejaar waarbij voor 2014 de eerste facturatie heeft plaatsgevonden, resulterend in een omzet van ruim € 20.000. Voor 2015 en 2016 ligt de omzetprognose op resp. € 120.000,- en € 170.000,-. De kosten voor de ontwikkeling van PCMS liggen in 2014 en 2015. De bijkomende rentelast van de KOM financiering past binnen de marge van het verdienmodel.

Solvabiliteit
De solvabiliteit (obv de prognose) van de onderneming is prima. Het plan biedt voldoende ruimte om fluctuaties te ondervangen.

Liquiditeit
De onderneming beschikt over voldoende liquiditeit om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt tot een laag risico.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 61 investeerders!
Investeringsrisico
 • AA
 • A+
 • BBB+
 • A
 • A-
 • BBB
 • BBB-

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

6,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 47.000 van de € 47.000
Doel van investering
Innovatie
Maak kennis met...
Siebren Wiegel
Siebren Wiegel

Siebren Wiegel is operationeel manager bij Alveus Compliance Solutions en een doorgewinterde ICT 'er. Hij wordt door collega's en klanten vaak omschreven als kritisch en analytisch, is een conceptueel denker en is veeleisend op het gebied van ontwerpprocessen voordat met de bouw van applicaties wordt gestart. Siebren heeft een netwerk van gelijkgestemde professionals met wie hij regelmatig ervaringen uitwisselt. Hij is sinds 1999 werkzaam in de automatisering en voert sinds 2013 de dagelijkse leiding binnen Alveus Compliance Solutions B.V.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!