Bankvrij financieren voor het MKB

De Kleine Reiziger

Christelijk georiënteerd kinderdagverblijf & bso.

De Kleine Reiziger
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 52 investeerders!

Na uitgebreid onderzoek en jaren van welbewuste voorbereidingen was het echtpaar Pavlotzky (Sebastiaan en Jemina, beiden begin 30 en geboren en getogen in en rond Den Helder) er begin 2014 van overtuigd: in ‘hun’ Den Helder met meer dan 55.000 inwoners moest er zeker behoefte zijn aan een Christelijk kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang. Den Helder telt namelijk maar liefst 12 Christelijk georiënteerde basisscholen, maar geen enkele Christelijke kinderopvang.

Diverse gehouden grondige enquêtes en veldwerk in maatschappelijke en kerkelijke kringen, waar het echtpaar ook in actief is, bevestigden medio 2014 nog eens deze overtuiging.

Ervaring bestaat voor wat betreft Sebastiaan uit jarenlange loondienstfuncties in het jongerenwerk bij stichtingen en maatschappelijke organisaties als met name pedagogisch medewerker (en dit sinds begin dit jaar ook als zelfstandige, zie zijn website www.sebastiaanpavlotzky.nl en voor wat betreft echtgenote Jemina bij de grootste kinderdagverblijforganisatie in hun woonplaats en in de lokale kraamzorg (beiden ruim 5 jaar).

Daarnaast zijn zij sinds enige jaren samen zelf de trotse ouders van twee nog zeer jonge kinderen. Dit was ook een hele bewuste keuze: een kinderdagverblijf opstarten kun je pas echt goed doen als jezelf relevante praktijkervaring als ouders kunt inbrengen, voor het juiste begrip, empathie en toonzetting naar hun doelgroep: namelijk de jonge ouders.

Reeds gestart
Bij 1 van die 12 Christelijke basisscholen bleek in september jongstleden een goed toegankelijke ruimte met faciliteiten beschikbaar met een capaciteit van 20 kindplaatsen voor de buitenschoolse opvang en 16 kindplaatsen voor de peuteropvang. Sebastiaan aarzelde niet langer, sloot een akkoord met de schoolleiding en startte vanuit eigen geld zijn Christelijk kinderdagverblijf & bso “De Kleine Reiziger”. Al in oktober kwamen de eerste aanmeldingen voor de buitenschoolse opvang binnen en met ingang van 1 februari 2015 wordt er in de ochtenduren gestart met de peuteropvang. Daarvoor zijn nu ook al de eerste aanmeldingen binnen.

Per februari 2015 voegt ook echtgenote Jemina zich als mede-vennoot bij het bedrijf van haar man. Zij heeft onlangs reeds zonder belemmeringen ontslag kunnen nemen bij haar huidige werkkring om zich vanaf dat moment samen volop te kunnen richten op hun dan gezamenlijke kinderdagverblijf.

De motivatie van het echtpaar is bijzonder hoog om, vanuit hun normen en waarden, een zodanige kwaliteit en service te bieden, dat de naam “De Kleine Reiziger” relatief snel gevestigd zal zijn. Vanuit deze basisgedachte is het hun doel om de continuïteit van hun kinderdagverblijf, voor de toekomst, zoveel mogelijk zeker te stellen.

Het plan
Vanuit eigen middelen zijn voor € 12.000 al de eerste nodige investeringen gedaan, maar voor een goede en mogelijk snel groeiende exploitatie staan er nog wel wat zaken op het wensenlijstje, zoals een betere bestrating plus goed hekwerk en nog diverse buitenmaterialen waaraan in de branche een groeiende behoefte is ontstaan. Verder dienen tijdens de ingroeiperiode tijdelijk de vaste kosten en het weggevallen salaris nog te worden opgevangen. Hiervoor is ruim genomen in totaal nog € 27.500 nodig. Met de zelf betaalde investeringen van tot nu toe € 12.000 zijn de eigen middelen volledig aangewend en dus dient er voor € 27.500 een beroep te worden gedaan op externe financiering. Met de eigen inbreng van € 12.000 wordt ruim voldaan aan het 30%-criterium.

Waarom voorkeur voor crowdfunding bij kapitaalopmaat.nl?
Crowdfunding is een bewuste keuze, enerzijds vanwege positievere verwachtingen van de slagingskans en anderzijds ook de mogelijk te realiseren snelheid. Gezien de eerste reacties en aanmeldingen is de verwachting namelijk sterk gegroeid dat de instroom van kinderen wel eens heel snel kan gaan oplopen. Het in dat geval leveren van een niet optimale kwaliteit of zelfs tijdelijke nee-verkoop is dan niet bevorderlijk voor de naam van het initiatief, zeker niet in de aanloopfase.

Exploitatiebegroting
Voor wat betreft omzet wordt er voorzichtigheidshalve uitgegaan van een gematigde groei met een zeker niet te optimistische bezettingsgraad. Gebaseerd op al aanwezige en aangemelde kinderen is deze begin 2015 gesteld op 3 tot 5% (5 tot 10 kinderen per week) groeiend naar 30% per eind 2015 en vervolgens oplopend met 10% per jaar tot 50% eind 2017. In aanvang zal het echtpaar de opvang zelf kunnen verzorgen, maar vanaf mei is er in de begroting rekening gehouden met een groeiende assistentie van personeelsinzet (via pay-roll). Vanwege ook het gewenste hoge kwaliteitsniveau is daarover niet te licht gedacht en dus ook niet op bezuinigd. De begrote kosten liggen op dit punt -zeker in de eerste jaren- wel beneden het branchegemiddelde, maar dit vindt zijn oorsprong in de fulltime inzet van het ondernemersechtpaar. Ten opzichte van hetgeen minimaal noodzakelijk is en wat ondernemers denken aan assistentie voor de gewenste kwaliteit nodig te hebben, zijn de begrote bedragen zekerheidshalve nog substantieel opgehoogd. Op deze basis is er vanaf 2016 ruim voldoende speling om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met aanloopkosten is in de aanloopfase voldoende rekening gehouden.

Het plan en alle begrotingen zijn tot stand gekomen met medewerking van een administratiekantoor en een ervaren specialist in bedrijfsfinancieringen.

Als u bent ingelogd kunt u het complete businessplan raadplegen (pdf).   

Kijk voor meer informatie op: www.dekleinereiziger.nl

De Kleine ReizigerDe Kleine ReizigerDe Kleine ReizigerDe Kleine ReizigerDe Kleine ReizigerDe Kleine Reiziger
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Andries Heidema € 500 24 december
Anonieme investeerder € 2.000 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 300 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 400 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Frank Massuger € 1.000 24 december
Edwin Witt € 100 24 december
Anonieme investeerder € 300 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 1.500 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 800 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 300 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 2.500 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 800 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 600 24 december
Anonieme investeerder € 300 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Paul Honing € 500 24 december

De Kleine Reiziger is een Christelijk Kinderdagverblijf welke in Den Helder is gehuisvest. Het ondernemingsplan is uitgewerkt door Sebastiaan en Jemina Pavlotzky en kent een gedegen onderbouwing van de markt voor de kinderopvang welke de laatste jaren onder druk staat. Zij bieden een onderscheidend concept dat inmiddels al een aantal maanden draait en succesvol is.

De reden waarom de crowdfunding wordt opgezocht is dat men niet afhankelijk wil zijn van de bancaire diensten en middelen beschikbaar wil hebben om de groei van het dagverblijf te kunnen realiseren. De eigenaren van De Kleine Reiziger zijn zich bewust van de snelle ontwikkelingen op het terrein van alternatief financieren en maken daar graag gebruik van met deze eerste financieringsaanvraag.

Inbreng eigen vermogen € 12.000,- (43% van VV).

Ondernemingsplan en cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over het ondernemingsplan van De Kleine Reiziger waarin een cijfermatige onderbouwing is uitgewerkt. De aannames hierin zijn behoudend en reëel. Ook de liquiditeitsprognose van 2015 - 2019 geeft een volledig beeld van de liquiditeiten en laat voldoende ruimte om fluctuaties te ondervangen.

De cashflowpositie is daarin voldoende om de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Afloscapaciteit is ruim voldoende maar ook de rentelast past binnen het verdienmodel van het dagverblijf. De omzet zal over deze jaren groeien van 72K naar 195K. De onderliggende berekeningen en aannames zijn middels marktonderzoek onderbouwd.

Agium Risico Rating
Aangezien De Kleine Reiziger een startende onderneming betreft kunnen we geen toetsing doen op basis van realisatie cijfers. Wel hebben we doorgekeken naar de ratio's welke voortkomen uit het ondernemingsplan en de financiële onderbouwing.

Rentabiliteit
Het jaar 2014 betreft het opstartjaar. De rentabiliteitscore is berekend op basis van de prognose 2015 - 2019. Per saldo scoort de rentabiliteit een Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit (obv de prognose) van de onderneming is met 35% voldoende en biedt ruimte om fluctuaties te ondervangen.

Liquiditeit
De liquiditeit van de onderneming is prima en scoort een Goed.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt tot een 'gemiddeld risico'. De ratio's geven een uitkomst welke goed is. Daarbij is op te merken dat dit een startende onderneming is.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 52 investeerders!
Investeringsrisico
  • BBB
  • BBB-
  • BB
  • B+
  • B
  • B-
  • BB+

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

8 %

Reeds geïnvesteerd
€ 27.500 van de € 27.500
Doel van investering
Bedrijfsmiddelen
Maak kennis met...
Sebastiaan Tië Pavlotzky
Sebastiaan Tië Pavlotzky

Wij zijn Sebastiaan en Jemina Pavlotzky. Samen hebben wij 2 schatten van kinderen. Ciara van 5 en Silas van 3. Al jaren geleden begon bij ons het verlangen om een eigen kinderopvangorganisatie op te zetten vanuit onze liefde voor God en voor kinderen. Het leek ons in eerste instantie verstandig om ervaring op te doen, voordat we deze droom zouden realiseren. Nu, 5 jaar aan ervaring in het werken met kinderen in de leeftijd 0-12 jaar verder, zijn we er klaar voor om de stap naar het ondernemerschap te nemen.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!