Bankvrij financieren voor het MKB

Fidesta Zorg Limburg

Ervaren ondernemer zoekt kapitaal voor aankoop en exploitatie van de succesvolle Fidesta Zorg franchiseformule in Limburg

Fidesta Zorg Limburg
Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 244 investeerders!

Introductie
Ondernemers Michel Horn (Sittard, 1959) en Nicole Adriaens (Maastricht 1983), hebben een financieringsbehoefte voor aankoop van de masterfranchise voor de regio Limburg van het franchiseconcept Fidesta Zorg. Zij vragen Kapitaal op Maat een langjarige lening van € 200.000 en bieden een rentepercentage van 8%. Na 12 maanden aflossingsvrij wordt de lening in 36 maanden annuitair en volledig afgelost.

Executive Summary
Twee ondernemers kopen de masterfranchise van een concept voor het winstgevend kunnen exploiteren van kleinschalige zorginstellingen met 13 tot 18 zorgwooneenheden. De masterfranchise geeft het recht de komende 10 jaren 15 zorghuizen te realiseren. Wij zullen jaarlijks 2 Fidesta Huizen openen. Een van de ondernemers ontwikkelt het vastgoed, de ander zorgt voor de werving en begeleiding van franchisenemers. De ondernemers zijn zeer ervaren en bekwaam om hun businessplan uit te voeren. Een van hen wordt gedurende 12 maanden opgeleid in de werking van het franchiseconcept. Bij ondertekening zal 195.000 Euro voldaan moeten worden aan de franchisegever voor het mastergebied (Limburg).

Kapitaal Op Maat wordt verzocht 200.000 Euro te financieren (koopsom plus financierskosten) terwijl een van hen 50.000 Euro inbrengt in de vennootschap met het franchisecontract. Het eerste jaar is ons opstartjaar voor het vinden van de eerste 2 locaties en franchisekoppels. We hebben in dat aanloopjaar nauwelijks kosten behoudens de rentekosten van de financiering en enige beperkte managementfee voor het jongste directielid. Ons eigen vermogen is voldoende om deze kosten gedurende 12 maanden vanaf start te bekostigen. We hebben daarom ook bewust gekozen voor geen aflossing in het eerste jaar. Deze vangen aan vanaf begin tweede jaar (jan. ’22). Het verdienmodel van de masterfranchisenemer (Regio Franchisehouder genoemd) bestaat uit de afdracht van een percentage van de omzet van de franchisenemer die het zorghuis dagdagelijks exploiteert. Vanaf begin 2022, wanneer de eerste twee zorghuizen operationeel zijn, kunnen wij goed in ons inkomen voorzien. Vanaf 2023 is onze Ebitda 100.000 Euro en stijgt deze jaarlijks met 100.000 Euro. In
percentage van de omzet is deze jaarlijks meer dan 40% van de omzet. De cashflow is ruim voldoende voor rente en aflossing verplichtingen. Alle marketing P’s zijn uitgebreid beschreven. Wij hebben de meest kritische succesfactoren op een rij gezet voor de investeerder in het laatste deel van deze introductie.

De ondernemers
Achtergrond Michel Horn
Van opleiding ben ik jurist, bedrijfskundige en bedrijfswaardeerder. Mijn hele werkzaam leven ben ik bedrijfsontwikkelaar geweest. Mijn eerste 8 zakelijke jaren heb ik een winkelketen gebouwd in België. Vanaf mijn 36e heb ik de algemene leiding gehad van een groot familiebedrijf met 100 winkels. Daarna ben ik 20 jaar actief geweest met een partner in de ontwikkeling van een mode winkelketen. Bij de laatste ontwikkeling was ik de financieel verantwoordelijke bestuurder. Bij de modewinkelketen ben ik geconfronteerd met de disruptieve kracht van webshops die in de laatste 10 jaar een overweldigend marktaandeel hebben bereikt in de retail. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ondergang van Mexx, Sandwich en Esprit. Als franchisenemer van deze merken heeft Michel als bestuurder van de vennootschappen diverse faillisementen moeten doormaken. Ik heb veel ervaring opgedaan met franchising zowel als franchisegever als franchisenemer. Mijn sterke punten zijn financiële beheer, strategisch denken, uitvoeren en het zoeken en vinden van de juiste partners.

Achtergrond Nicole Adriaens
Mijn passie heeft van jongs af aan gelegen in de gastvrijheidssector. Gastvrijheid en teamwork zijn mij met de paplepel ingegeven. Mijn open en extravert karakter heeft mij een groot zakelijk en privé netwerk opgeleverd. Mijn interesse in marketing zette mij een 7-tal jaren geleden op het spoor van websiteontwikkeling en gebruik van online marketingactiviteiten. Mijn creativiteit en doe mentaliteit kon ik daarin goed kwijt zodat ik uiteindelijk mijn eigen online marketing adviesbureau ben gestart. Voor veel opdrachtgevers heb ik inmiddels opdrachten uitgevoerd. Met Michel Horn heb ik enkele bedrijfsontwikkelingsprojecten in samenwerking ter hand genomen. Ik ben sterk autodidactisch, kan goed mensen verbinden, in teams werken en ben enthousiast, energiek en gedreven.

Onze onderneming
Bedrijfs- en vastgoedontwikkeling
Drie jaar geleden heb ik (MH) mijn activiteiten als winkelketenbouwer verlegd naar vastgoedontwikkelingen, eerst als kapitaalwerver voor vastgoedprojecten naderhand tot het volledige spectrum van ontwikkeling. Bedrijfstonwikkeling en vastgoedontwikkeling is sterk aan elkaar verwant omdat in beide gevallen kapitaal en projectmatige aansturing succesfactoren zijn. Al snel leerde ik dat veel behoefte bestond aan passende woningen voor alleenstaanden en bij voorkeur met zorgvoorzieningen. De Nederlandse, maar zelfs Europa breed, kenmerkt de demografische ontwikkeling zich met senioriteit. Het aantal senioren groeit de komende 20 jaren met maar liefst 1,5 mln. Ik kwam niet via zorg in de zorgsector maar omgekeerd, via de behoefte hierin in de vastgoedmarkt. Om hieraan invulling te geven ben ik op zoek gegaan naar een zorgconcept dat zorg kan bieden aan bewoners in kleinere woongemeenschappen met veel aandacht aan de behoefte van de senior. Door Google kwam ik op het spoor van Fidesta Zorg. Als bedrijfsontwikkelaren was ik gewend mijn verdienmodellen in nieuwe bedrijfstakken eigen te maken. Franchising was mij op het lijf geschreven omdat ik dan niet zelf het ei van Columbus moet uitvinden met alle ups en downs voordat ik na 5 jaar eindelijk de kennis heb verworven. Het toeval wilde dat Fidesta Zorg wil groeien door gebruik te maken van Masterfranchisenemers, vanaf nu te noemen Regiofranchisehouders die een provincie in ontwikkeling willen nemen voor hun concept. Voor mij is Fidesta Zorg een geweldig concept omdat ik zowel weer een bedrijf kan opbouwen alsook vastgoed kan ontwikkelen. In mijn huidige levensfase van jonge senior spreekt mij dat zeer aan. Omdat ik de laatste 20 jaar naar volle tevredenheid met partners heb gewerkt en ‘er niet alleen voor wil staan’ heb ik Nicole gevraagd mijn compagnon te worden. Een natuurlijke en complementaire fit van kennis en energie. Omdat zij als aandeelhouder ingroeit binnen 5 jaar naar 50% van de aandelen heb ik gelijk de continuïteit van de onderneming voorzien.

Visie en missie
De bestaansreden van Fidesta Zorg Limburg (de handelsnaam van ‘Empanada Zorg b.v.) is het ontwikkelen van zorghuizen en begeleiden van zorgfranchisenemers in maximaal 15 kleinschalige zorginstellingen om senioren een leven te bieden in een aangename en beschutte woon- en leefomgeving in een setting waar eenzaamheid wordt voorkomen en naar persoonlijke behoefte zorg wordt verleend. Wij realiseren de komende 7 jaren in de provincie Limburg elk jaar 2 kleinschalige zorginstellingen (intern noem ik het een Fidesta Huis), onder het franchiseconcept van Fidesta Zorg. De kleinschaligheid komt tot uitdrukking in de omvang van het zorgvastgoed dat tenminste 13 en ten hoogste 18 wooneenheden zal bevatten. Elk zorgcomplex wordt geëxploiteerd door een met zorg ervaren koppel dat in of in de directe nabijheid woont zodat 24 uurs toezicht gewaarborgd is. De bewoners ontvangen zorg overeenkomstig hun zorgzwaartepakket en worden dagelijks betrokken bij de huishoudelijke werkzaamheden (denk aan bezigheden als koken, tuinieren, boodschappen doen etc.) in combinatie met beweging en creatieve bezigheden. Onze voorkeur gaat uit naar het vestigen van kleinschalige zorginstellingen in gemeenten, dorpen of wijken of een samenstel van omliggende plaatsen (met gezamenlijk) tenminste 3000 inwoners en waar sprake is van een lokale behoefte gemeten naar aanwezige leeftijdsklasse en ontbreken van voldoende aanbod.

Marketing
Als product levert de franchisenemer wonen, verzorging en diensten aan zorgbehoeftige bewoners. De bewoners huren een appartement en nemen producten af zoals voeding, schoonmaak en verzorging van de was. De hoofdinkomsten voor de franchisenemer zijn uiteraard de
vergoeding voor zorgverlening. De cliëntenmix varieert van lichte (wijkverpleging) tot matige zorg (zzp 4 t/m 6 Wet Langdurige Zorg). De prijzen voor een zorgbehoeftige zijn gebaseerd op een kale huurprijs per wooneenheid tussen 650 tot 850 Euro per maand, vermeerderd met rond de 100 euro voor energiekosten. De huur- en energiekosten betaalt de cliënt rechtsreeks aan franchisenemer. Daarnaast betaalt de bewoner nog voor zijn dagelijkse levensbehoefte (drank en spijs) en voor afgenomen andere service zoals kledingwassen, schoonmaak en domotica. Ook deze servicekosten betaalt de client rechtstreeks aan de zorgondernemer. Onder de noemer servicekosten betaalt hij in doorsnee 800 Euro per maand. Alles inbegrepen bedragen de kosten voor zorgwonen aanzienlijk hoger.

Promotie: de franchisenemer is binnen de formulekaders verantwoordelijk voor de lokale acquisitie van zorgcliënten en het lokale relatiebeheer met alle stakeholders. Eventuele zelf te ontwikkelen reclame- en promotionele uitingen zijn altijd onderhevig aan voorafgaande goedkeuring door de franchisegever. De werving van nieuwe franchisenemers verloopt o.a. via de website, waar belangstellenden zich kunnen aanmelden. Ook zijn er informatiebijeenkomsten waar potentiële franchisenemers zich voor op kunnen geven. De ervaring van Fidesta Zorg Franchise is dat de behoefte aan ondernemen in de zorg groot is en de aanmeldingen van zorgondernemers met weinig inspanning kunnen worden geworven. De franchisenemers van Fidesta zijn zonder wervingsacties geworven. Er hebben zich al een aantal partijen voor Limburg aangemeld.

Personeel: het aantal werkzame personen in een zorginstelling is afhankelijk van het aantal wooneenheden. Over de duim hanteert men één werknemer (1 Fte) op twee zorgbehoeftigen. Bij 18 zorgbehoeftigen zijn 18 personeelsleden (parttimers) betrokken. De meeste zorgverleners werken parttime. De franchisenemers maken deel uit van deze 18 formatieplaatsen. In fte’s bezien wordt begonnen met 4 fte’s oplopend naar 7 fte’s in het vijfde jaar de franchisenemers niet meegerekend. Het succes van de kleinschalige woonzorgvoorzieningen in de franchiseformule is dat de franchisenemers/zorgondernemers zelf meewerken in de zorg (1,5-2 Fte waarvan 25% voor managementtaken). Tevens wonen zij erbij of in de buurt van de zorglocatie en vullen het grootste deel van de slaapdienst (75%) in. Het personeel dient bevoegd en bekwaam zijn. In het franchisehandboek is de borging daarvan beschreven. Fidesta biedt opleidingsprogramma aan.

Plaats: Fidesta Limburg is uitsluitend gericht op Nederlands Limburg. Deze provincie heeft ruim 1,1 mln. inwoners, 31 gemeenten en 221 plaatsen. Ingedeeld naar Corop verzorgingsgebieden zijn dit 3 te onderscheiden regio’s: Noord, Midden en Zuid-Limburg met respectievelijk 280.000, 235.000 en 602.000 inwoners. Onze voorkeur gaat uit naar het vestigen van kleinschalige zorginstellingen in gemeenten, dorpen of wijken of een samenstel van omliggende plaatsen van tenminste 3000 inwoners en waar sprake is van een lokale behoefte gemeten naar aanwezige leeftijdsklasse en ontbreken van een lokale kleinschalige zorginstelling. We onderzoeken per gemeente het aanbod zorginstellingen en de samenstelling van de bevolking naar leeftijd en kunnen op deze wijze berekenen of en hoeveel behoefte is aan een kleinschalige zorginstelling voor de lokale bewoners.

Verdienmodel
Het verdienmodel van de regionale franchisehouder is gebaseerd op het provisie percentage berekend over de omzet door de lokale franchisenemer gerealiseerd in de zorginstelling vermeerderd met de eenmalige entree-fee door deze betaald op het moment van ondertekening van de franchiseovereenkomst waarop in mindering wordt gebracht het overeengekomen provisiepercentage voor de LFG en zijn deel in de door de lokale franchisegever betaalde entree fee. De omzet van de lokale franchisenemer bestaat uit alle opbrengsten gerealiseerd in de zorginstelling, zoals huurontvangsten en betalingen gas, water, licht door cliënten, vergoedingen ontvangen voor eerste levensbehoefte en verleende diensten (wassen, schoonmaken etc.) en de vergoeding voor de geleverde zorg. Het provisie percentage is afhankelijk van de hoogte van de jaaromzet. De omzet is afhankelijk van een veelheid van factoren zoals aantal zorgkamers, huurprijs, energiekosten, vergoedingen voor diensten. In de financiële begroting, het 5 jaren rekenmodel is dit nauwgezet doorgerekend. De financiële begroting is doorgesproken met en uitgelegd aan Kapitaalopmaat. Wij staan onder een zware geheimhoudingsverklaring met straffe boetes opgelegd door franchisegever en mogen zonder toestemming per casus geen informatie geven aangaande het verdienmodel.

Investering en financiering
De investeringen bij aanvang bedragen 195.000 Euro als deelvergoeding voor de entree fee (75k) en vergoeding voor de begeleidingskosten/backoffice (twee jaren begeleiding t.b.v. 60k per jaar). Ik vraag de investeerders van Kapitaal op Maat om een lening van € 200.000. Via mijn persoonlijke holding breng ik 50.000 Euro in. Het laatste bedrag is bestemd als werkkapitaal voor o.a. dekking van rentekosten in de eerste 12 maanden.

Waarom crowdfunding via Kapitaal op Maat en via private investeerders?
Ik kies voor crowdfunding, omdat de investeerders daar meer dan banken kijken naar het maatschappelijke en sociale nut van een ondernemingsactiviteit. In de markt is veel behoefte aan woonvoorzieningen voor alleenstaande senioren en zorgbehoeftige senioren. De kleinschaligheid van ons zorgconcept gaat ook vereenzaming tegen omdat elk zorginstelling van ons beschikt over een dagbestedingsruimte voor sociale activiteiten. De combinatie van lokale zorgfranchisenemer met kleinschaligheid zorgt voor een onzes inziens aantrekkelijk concept. Banken houden geen rekening met ‘soft skills’.

Waarom wij succes zullen hebben
De kans van succes van een onderneming wordt allereerst bezien vanuit externe factoren. Is het idee van de ondernemer in zijn doelmarkt kansrijk. Hij toetst de kracht van zijn idee met de situatie zoals de markt er voor staat. Is de markt voldoende in omvang, past het product in de markt en hoe sterk zijn de concurrenten. Kortom hij onderzoekt zijn kansen en bedreigingen). Vervolgens analyseert hij de sterke en zwakke punten van zijn onderneming en beoordeelt hij of deze sterk genoeg zijn om de kansen te nemen en de bedreigingen te pareren. Hij confronteert de sterkten, zwakten met de kansen en bedreigingen. Dat geeft hem een gedegen beeld hoe de strategie moet worden vormgegeven om zijn gewenste doelstelling te bereiken en zijn verdienmodel valide te structureren. Al dit is vastgelegd in een businessplan.

Even is ‘papier geduldig’ en zit 90% van het succes van een businessplan in de uitvoering. Ons verdienmodel en milestones kennen we en zijn het uitgangspunt voor de financiële begroting. De belangrijkste kritische succesfactoren voor ons zien wij in de volgende aspecten en milestones:

1.    Bewezen zorgformule: Wij hebben de ervaring en kennis nodig van een onderneming die al jarenlang bewezen en verdienstelijk in onze markt actief is. Dat reduceert onze faalratio aanzienlijk. Om die reden hebben wij gekozen voor een samenwerking met een franchisegever die beschikt over een succesvol systeem en bewezen verdienmodel.

2.    Ruime ervaring van ondernemerschap: De initiator is een zeer ruim ervaren bedrijfsontwikkelaar met kennis van alle aspecten van ondernemerschap en sterk gericht op waardecreatie middels cashflow. Hij kent zijn zwakten (leeftijd) om reden waarom hij ervoor kiest te werken met een partner die complementair is in vaardigheden en kennis aan de zijne. Bovendien is de partner van een jeugdiger maar ervaringsrijpe leeftijd met een al langjarige bewezen ondernemerschap. Zij zullen niet werken binnen hun eigen koninkrijkjes maar elkaars kennis aanvullen, verrijken en overdragen.

3.    Vakspecialisten: Een onderneming bij aanvang heeft entrepreneurs nodig, maar kan niet overleven zonder vakspecialisten. De vakspecialisten worden in elk geval de eerste 2 jaar ‘ingekocht’ bij de franchisegever (denk aan de zorgadministratie en zorgdeclaraties).

4.    Concurrentie: De afgelopen 6 maanden hebben wij de nodige zorginstellingen bekeken en met zorgondernemers gesproken. Wij weten met onze kennis dat wij ruim meer voldoende onderscheidend vermogen kunnen bieden om de concurrentiestrijd aan te kunnen. Eveneens kan de huidige concurrentie de te verwachten groeiende zorgvraag de komende jaren niet aan.

5.    Locatie: Ook voor de ontwikkeling van een zorgketen gaat het om de gouden regel van de 3 L’s, t.w. Locatie, locatie en locatie. Ook in zorg is een vestigingsplaatsanalyse van kritisch belang. Op dit moment analyseren wij de 29 Limburgse gemeenten om de witte vlekken te traceren.

6.    Zoeken en vinden van locaties: Voor het zoeken en vinden van locaties, waarover wij zeer kritisch zijn, hebben wij een marketingsysteem gebouwd om in elke gemeente in Limburg makelaren te benaderen en m.n. te activeren.

7.    Vastgoed: Onze vastgoed strategie is gericht op huren, kopen danwel zelf ontwikkelen. Een zorginstelling overnemen wijzen wij niet af mits deze past in onze formule van kleinschaligheid. Om snel de keten te bouwen maken wij gebruik van het huren van locaties met de juiste bestemming. Ontwikkelen van vastgoed wijzen wij niet af. Wij realiseren ons dat het huren van bestaande locaties aanzienlijk sneller gaat. Vanaf 1e eek maart gaan wij ons makelaren bestand benaderen voor het vinden van de twee zorginstellingen die eind van dit jaar geopend moeten zijn. Wij houden rekening met een maximale verbouwingstijd van 6 maanden en een gebouw met de juiste bestemming.

8.    Zoeken en vinden franchisenemers: Wij zijn ons bewust dat het vinden en zoeken van operationele franchisenemers een kritische succesfactor is. Voor het zoeken en vinden zetten wij onze online kennis en de praktijk ervaring van Fidesta in. Wij zijn bedreven in online marketing en leadgenerator funnels als marketingtools en beschikken over de juiste salestechnieken. Wij hebben ervaren dat het vinden van potentiële zorgfranchisenemers niet onoverkomelijk is. Ook hebben zich reeds bij Fidesta al potentiële franchisenemers gemeld voor de regio Limburg

9.    Juiste personen: Niet enkel het vinden maar ook de juiste vinden is een kritische factor. Door ons als bekwaam geachte franchisenemers ondergaan een assessment bij onze franchisegever als second opinion.

10.  Begeleiding franchisenemers: Kritisch vinden wij de begeleiding van startende franchisenemers. Wij zullen hun dan ook intensief begeleiden op alle aspecten van hun taken en verantwoordelijkheden. Te beginnen met een zeer intensief begeleidingstraject gedurende de eerste 12 maanden.

11.  Personeel: het vinden van geschikt personeel zien wij niet als een drempel bij kleinschalige zorginstellingen. De werkcultuur is volstrekt anders dan bij de grote verpleeghuizen of thuiszorgorganisaties. Het maakt voor ons geen verschil of een zorghulp in loondienst of als zzp’er wenst te werken.  

12.  Bezettingsgraad zorgwoningen: De bezettingsgraad van een zorginstelling is bepalend voor het succes van het verdienmodel. De lokale franchisenemer zullen we sterk ondersteunen bij aanvang om zo snel mogelijk de benodigde bezetting te bereiken en te komen in de luxepositie van een wachtlijst.

13.  Financieren: voor het financieren van vastgoed of het financieren van werkkapitaal voor franchisenemers maken wij gebruik van ons bestaand voldoende sterk en dagelijks uitgebreider wordend netwerk.

Fidesta Zorg LimburgFidesta Zorg LimburgFidesta Zorg LimburgFidesta Zorg Limburg
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 36.500 12 mei
Anonieme investeerder € 6.800 21 april
Anonieme investeerder € 500 20 april
Anonieme investeerder € 2.000 20 april
Anonieme investeerder € 500 20 april
Anonieme investeerder € 500 19 april
Anonieme investeerder € 100 19 april
Anonieme investeerder € 400 19 april
Anonieme investeerder € 200 19 april
Anonieme investeerder € 100 16 april
Anonieme investeerder € 500 15 april
Pieter Meeusen € 200 14 april
Jan Willem Meijberg € 100 14 april
Anonieme investeerder € 2.400 13 april
Anonieme investeerder € 100 12 april
Anonieme investeerder € 15.000 12 april
Barbara Elisabeth Charlotte Unrath € 200 12 april
Paulus de Kaper € 2.000 12 april
Anonieme investeerder € 400 11 april
Anonieme investeerder € 100 10 april
Anonieme investeerder € 200 10 april
Anonieme investeerder € 200 09 april
Jan Willem Meijberg € 200 09 april
Matthijs Peter De Vries € 200 09 april
Anonieme investeerder € 100 08 april
Anonieme investeerder € 100 07 april
Anonieme investeerder € 500 07 april
Anonieme investeerder € 100 06 april
Anonieme investeerder € 200 05 april
Anonieme investeerder € 300 05 april
Anonieme investeerder € 100 02 april
Anonieme investeerder € 500 02 april
Anonieme investeerder € 5.000 02 april
Anonieme investeerder € 100 02 april
Anonieme investeerder € 100 01 april
Anonieme investeerder € 200 31 maart
Anonieme investeerder € 300 30 maart
Anonieme investeerder € 200 30 maart
Anonieme investeerder € 1.000 29 maart
Anonieme investeerder € 100 29 maart
Anonieme investeerder € 1.000 29 maart
Anonieme investeerder € 100 29 maart
Reinout den Hollander € 200 28 maart
Anonieme investeerder € 100 27 maart
Cornelis Franciscus Johannes Maria Elissen € 100 27 maart
Anonieme investeerder € 600 27 maart
Anonieme investeerder € 500 27 maart
Anonieme investeerder € 100 26 maart
Anonieme investeerder € 400 26 maart
Anonieme investeerder € 1.000 26 maart
Anonieme investeerder € 100 26 maart
Anonieme investeerder € 1.000 25 maart
Marieke Kieboom € 700 25 maart
Anonieme investeerder € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 100 23 maart
Anonieme investeerder € 100 22 maart
Anonieme investeerder € 100 21 maart
Anonieme investeerder € 100 21 maart
Anonieme investeerder € 500 19 maart
Rudy Paulus Wilhelmus Arts € 200 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 2.000 17 maart
Anonieme investeerder € 200 16 maart
Ligaya C Spier € 200 16 maart
Anonieme investeerder € 1.000 16 maart
P.J.H. Tobben € 2.000 16 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 4.100 15 maart
Anonieme investeerder € 500 15 maart
Anonieme investeerder € 2.000 15 maart
Anonieme investeerder € 300 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 300 13 maart
Anonieme investeerder € 100 13 maart
Anonieme investeerder € 500 13 maart
Anonieme investeerder € 1.000 13 maart
Anonieme investeerder € 100 13 maart
Anonieme investeerder € 2.000 11 maart
Anonieme investeerder € 500 11 maart
Loes Verdel € 300 10 maart
Anonieme investeerder € 200 10 maart
Jan Bernard Roosink € 300 10 maart
Anonieme investeerder € 100 10 maart
Anonieme investeerder € 200 10 maart
Anonieme investeerder € 200 09 maart
Anonieme investeerder € 100 09 maart
Maurice Karls € 400 09 maart
Maurice Karls € 100 09 maart
Anonieme investeerder € 200 09 maart
Anonieme investeerder € 100 09 maart
Anonieme investeerder € 200 09 maart
Anonieme investeerder € 200 09 maart
Anonieme investeerder € 200 08 maart
Anonieme investeerder € 300 08 maart
Anonieme investeerder € 100 08 maart
Anonieme investeerder € 300 08 maart
Anonieme investeerder € 100 08 maart
Anthony Kimani Mwangi € 100 08 maart
Anonieme investeerder € 500 08 maart
Anonieme investeerder € 100 08 maart
Anonieme investeerder € 200 08 maart
Anonieme investeerder € 5.000 08 maart
Suzanne Josefa Verbeek € 100 08 maart
Eduard Rudolf Wicherts € 10.000 08 maart
Anonieme investeerder € 100 08 maart
Leo Theodorus Johannes Gerhardus Ter Voert € 100 08 maart
Anonieme investeerder € 1.000 08 maart
Johannes Hendricus Van Rootselaar € 100 08 maart
Anonieme investeerder € 100 08 maart
Anonieme investeerder € 1.000 08 maart
Anonieme investeerder € 300 08 maart
Anonieme investeerder € 400 08 maart
Anonieme investeerder € 200 08 maart
Anonieme investeerder € 500 08 maart
Anonieme investeerder € 200 08 maart
Anonieme investeerder € 300 08 maart
Anonieme investeerder € 200 08 maart
Anonieme investeerder € 100 08 maart
Anonieme investeerder € 100 08 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Johannes Van Duijn € 500 07 maart
Felix Hubertus Theresia Dominicus Bevk € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 1.500 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Martinus Maria Jacobus Rosier € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 2.000 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Gerrit Tabak € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 2.000 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Marc Etienne Larive € 500 07 maart
Michiel Veldman € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 400 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Bram Benjamin Norder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 3.000 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 300 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 400 07 maart
M. Meeuwsen € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Ton van Marrewijk € 2.000 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 800 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Martinus Johannes De Rijk € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Jaap Crezee € 300 07 maart
Louis Laveaux € 5.000 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Koen Henricus Gerardus Pijpers € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 300 07 maart
Robert Gerard Fetter € 300 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 300 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Olga Fjodorowa € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 300 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 7.200 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Thibaut Braet € 2.000 07 maart
Anonieme investeerder € 3.000 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 300 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 300 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Dries Denys € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Wiebe Van Der Hoek € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Michiel Veldman € 100 07 maart
Willem Arend Jan Scheper € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 600 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 700 07 maart
Anonieme investeerder € 300 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Gerrit Roseboom € 300 07 maart
Anonieme investeerder € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Anonieme investeerder € 200 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart
Ruben Smits € 500 07 maart
Anonieme investeerder € 100 07 maart

Kapitaal op Maat aan het woord
Wij hebben deze financieringsaanvraag, op basis van de informatie afkomstig van ondernemer Michel Horn en Kasku Holding BV, aan onze acceptatie criteria onderworpen en een risicoklasse gekwalificeerd. De toelichting op de risicokwalificatie door Kapitaal op Maat is bijgevoegd. Het project is ingedeeld in de sector 'Zakelijke Diensten'. De hier getoonde informatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld en mag op geen enkele wijze worden gedeeld. 

Financieringsbehoefte:
Om de exclusieve rechten voor de Fidesta Master Franchise voor de provincie Limburg te verkrijgen is in totaal € 250.000,- benodigd.
Ondernemer brengt zelf € 50.000 vanuit zijn ondernemening Kasku Holding BV. Voor het restant vraagt Empanada B.V. io de investeerders van Kapitaal op Maat een lening van € 200.000,–

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt als startkapitaal, meer specifiek voor de betaling van de entry fee ter verkrijging van de exclusieve Master Franchiserechten van Fidesta Zorg voor de provincie Limburg.

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van 48 maanden en een rente van 8,0%. Na 12 maanden aflossingsvrij wordt de lening in 36 maanden annuitair afgelost.

Gepubliceerde informatie:
- Juridische structuur Empanada BV io (h.o.d.n. Fidesta Zorg Limburg)
- Resultaat-, Balans- en Cashflowprognose 2021 -2025
- Toelichting Risicokwalificatie Kapitaal op Maat
- Folder Fidesta Zorg
- Concept Balans en Resultaat 2020 Kasku Holding BV

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geklassificeerd als een boven gemiddeld risico (klasse B). De onderbouwing hiervan is te vinden in de bijgevoegde Toelichting Risicokwalificatie

Investeerders, let op!

 • Loop geen onnodig risico, lees alle essentiële informatie.
 • Maak optimaal gebruik van onze unieke crowdduedillence-periode, vraag de ondernemer om meer informatie daar waar nodig.
 • Wij wijzen erop dat er wordt uitgeleend aan een ondernemer in het MKB. Hierdoor blijven er altijd risico's bestaan dat niet de volledige inleg en/of rente terugbetaald wordt.
 • Wij adviseren alleen een verantwoord deel van het vermogen te investeren en vooral te spreiden over meerdere projecten. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert de AFM maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 244 investeerders!
Investeringsrisico
 • AA
 • A
 • BB
 • B
 • CC
 • C

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

9 %

Reeds geïnvesteerd
€ 201.000 van de € 201.000
Doel van investering
Opstart onderneming
Maak kennis met...
Michel Horn en Nicole Adriaens
Michel Horn en Nicole Adriaens
Michel Horn en Nicole Adriaens

Michel Horn is bedrijfsontwikkelaar. Hij heeft de afgelopen 30 jaren een brede ervaring opgebouwd in winkel- en handelsbedrijven en kent de werking van m.n. franchising. Hij is sterk financieel gericht en weet uit ervaring dat primair voor een organisatie omzet en actie is. De afgelopen drie jaren heeft hij als financieel en juridisch intermediair gewerkt voor financiering van vastgoed ontwikkel projecten. Medio dit jaar heeft hij met een partner Kelleners Ontwikkeling bv, een vastgoed ontwikkelbedrijf. Hij is nu niet enkel actief als financieel intermediair maar initieert projecten, stuurt architecten aan en overlegt met gemeenten in de voorplanningsfase ter realisatie van een project. Zijn werkgebied is geheel Limburg. Van opleiding is hij jurist, bedrijfskundige en bedrijfswaardeerder

Nicole Adriaens is de zakenpartner bij Fidesta Zorg Limburg bv. Haar passie heeft van jongs af aan gelegen in de gastvrijheidssector. Na afscheid te nemen van het horeca vak, ben ik enkele jaren actief geweest in secretariële- en administratieve functies. Waarnaast ik de kans kreeg mijn commerciële competenties te ontwikkelen. Zo kwamen ook steeds vaker het managen van zaken en leidinggeven aan bod. Uiteindelijk heeft mijn wens naar zelfstandigheid de overhand genomen en ben ik mijn eigen marketingadviesbureau BizziBee.Today gestart. Een verscheidenheid aan opdrachtgevers heeft de afgelopen jaren mijn veelzijdige portfolio gevuld. De laatste 7 jaar ben ik gespecialiseerd geraakt in online marketing. Met Michel Horn heeft zij twee jaar samengewerkt om de online marketingactiviteiten te ontwikkelen voor de winkelketen Sandwich en Esprit. Haar kennis, vaardigheden. Leergierigheid, positivisme, enthousiasme en gedrevenheid is voor Michel aanleiding geweest haar te vragen zijn zakenpartner te worden bij Fidesta Limburg b.v. belast met alle commerciële activiteiten rond de zorginstellingen en de begeleiding van de franchisenemers. Zij wordt nog dit jaar 20% aandeelhouder en groeit geleidelijk tot 50% medeaandeelhouderschap.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!